Ti-Prins: Sapit 15

 

Siziem planet la ti dis foi pli gran. So abitan ti enn vie Gran Dimoun ki ti pe ekrir bann liv enorm. 

Ler li ti trouv Ti-Prins li ti kriye:
- Hin, get sa! Enn explorater.

Ti-Prins ti al asiz kot so latab e sey regagn so souf. Pa bliye, li ti finn fer enn long voiyaz. Vie Gran Dimoun la ti dimann li:
- Kot to sorti?
Ti-Prins ti poz li kestion:
- Ki ete sa gro liv la? Ki ou fer isi?

Vie Gran Dimoun la ti dir li:
- Mo enn zoegraf.
- Ki ete sa, zeograf?
- Se enn savan ki kone kot lamer, larivier, lavil, montagn ek dezer ete.
- Mari interesan. Sa ou dir moi enn metie!

Lor vites li ti louk enn kou partou. Li ti bizin rekonet ki planet zeograf la ti mari inpresionan.
- Ou planet la extra inpresionan. Eski ena lamer?
- Pa kone.
- Montagn?
- Pa kone.
- Lavil, larivier, dezer?
- Pa kone.
- Me ou enn zeograf.
- Wi me mo pa enn explorater. Se pa travay zeograf al konte komie lavil, montagn, larivier, lamer, osean ou dezer ena. Enn zeograf li tro inportan pou al vakarn-vakarne. Li oblize res dan so biro. Me li resevoir bann explorater, kestionn zot, pran not zafer interesan. Kan ena zafer interesan li ordonn enn lanket lor karakter explorater la.
- Kifer?
- Enn explorater manter kapav koz katastrof dan liv zeografi. Parey kouma enn explorater ki tro kontan tap so grog.
- Pa dir moi!
- Normal! Enn laraker trouv doub. Kan ena enn montagn li, li pou trouv de.
- Ayo! Mo konn kikenn ki pou fer enn bien move explorater.
- Pa inposib! Kan nou sir ki kapav fer li konfians, lerla nou fer enn lanket lor so dekouvert.
- Al cheke lor sayt?
- Non, tro konplike. Explorater la bizin donn prev. Si li'nn dekouver enn gran montagn, li bizin amenn bann gro-gro ros.

Me enn kou, san atann li ti koumans emosione:
- Toi, to sorti loin. To'si to enn explorater. Dir moi kouma to planet ete.

Zeograf la ti ouver so rezis, ti fit so kreyon. Ekrir ar kreyon dabor e kan explorater la ti finn fini donn bann prev lerla ekrir ar plim ek lank. Li ti dir Ti-Prins:
- Koze, mo ekoute.
- Mo planet pa interesan. Li bien tipti. Ena troi volkan; de aktif, enn mor. Me kapav ena sirpriz.
- Sevre!
- Anplis mo ena enn fler.
- Fler? Kapav bliye!
- Kifer? Li zoli, mo fler.
- Enn fler li efemer.
- Ki vedir efemer?
- Enn liv zeografi, li enn liv extra bote ki zame demode. To'nn deza tann dir ki enn montagn finn sanz plas; to'nn deza tann dir ki enn losean finn sek? Seki nou touse vinn eternel.
- Me enn volkan mor kapav bien revinn aktif. … Ou pa finn dir moi ki vedir 'efemer'?
- Volkan mor, volkan aktif, tousa pou nou mem zafer. Se Montagn ki inportan. Li, li bouz fix.

Komdaditid, kan Ti-Prins ti chom kiksoz, large li pa ti pou large:
- Ou pa'nkor dir moi ki ete 'efemer'.
- Li vedir ki kiksoz li pa tini toultan. Enn zour pa enn zour li fonndos.
- Mo fler andanze pou fonn, disparet?
- Malerezman wi.

Ti-Prins ti koumans reflesi: " Mo fler li efemer. Apart kat pikan li pa ena nanye pou defann li. E moi mo finn abandonn li tousel lakaz. Li ti pe koumans regrete me li ti repran kouraz:
- Kot ou konsey moi ale depi isi?
- Al vizit planet Ter. Li ena enn bay repitasion.

Ti-Prins ti souiv konsey la me so fler ti res dan so latet.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.