Ti-Prins: Sapit 16

 

Se Ter ki ti setiem planet ki li ti vizite. Sa li pa ti enn ninport. Lor planet Ter ti ena san onz leroi, kalite lor kouler; ti ena osi set mil zeograf, nef san mil biznesmenn, set milion edmi laraker-deler, troi san onz milion vantar. Total apepre de miliar gran dimoun.

Pou ou gagn enn ti lide grander planet Ter, mazine ki avan invansion elektrisite, ti ena, lor tou bann kontinan met ansam, enn larme kat san soisannde mil sink san onz gardien lanpader.


Depi enn distans sa ti extra zoli pou gete. Mouvman sa larme la ti regle kouma enn bale dan teat. Premie dabor se bann gardien lanpader Ostrali ek Nouvel-Zeland ki ti koumanse. Zot ti alim zot lanpader e lerla zot ti al dormi. Lerla se bann gardien lanpader Lasinn ek Siberi ki ti rant dan sega e apre zot ti al kas enn poz dan koulis. Zot ti les lasenn ar bann ki dan Larisi ek Lenn. Apre bann Lafrik ek Lerop; apre bann Lamerik Disid; apre Lamerik Dinor. Zame zot ti rat zot tour. Spektak feerik!

Me dan Pol Nor ek Pol Sid ti ena enn sel gardien sakenn e nou de konper ti dan mangann diwana-mastana. Zot ti travay zis de foi par an.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.