Ti-Prins: Sapit 17

 

Kan nou'le fer linteresan parfoi nou oblize koz enn ti manti. Ler mo'nn koz lor bann gardien mo'nn ekzazere inpe. Sa kapav donn enn fos linpresion bann dimoun ki pa konn planet Ter. Anverite bann imin pa pran boukou plas lor planet la. Si nou met sa de miliar dimoun la enn akote lot kouma dan miting piblik, zot pou okip enn laplas vin mil par vin mil, pa plis. Pou ena ase plas pou zot tou lor enn ti lil.

Pa sey fer bann gran dimoun konpran sa, ou pou perdi ou letan. Zot koir zot mari inportan, ki zot tal zot personn kouma baobab. Konsey zot fer adision la. Zot kontan zoue ar sif; zot pou gagn jos. Me pa gaspiy letan fer devoir initil. Fer moi konfians plito!

Ler Ti-Prins ti debarke lor Ter, li ti gagn sok. Pa ti ena personn. Li ti koir ki li ti perdi sime dan lespas. Enn sans li trouv enn bag kouler lalinn bouze dan disab. Pou sey enn kou, li ti dir:
- Bonn-noui.
Serpan ti reponn:
- Bonn-noui.
- Siyouple, lor ki planet mo ete?
- Lor planet Ter ousa Later … dan Lafrik.
- Be … be, peyna dimoun lor Later?
- Isi nou dan dezer. Dan dezer peyna dimoun. Pa bliye, Later bien gran.

Ti-Prins ti al asiz lor enn ros e ti get lao dan lesiel:
- Kikfoi ena lalimier dan zetoil pou ki sak dimoun kapav trouv so prop zetoil. Get mo planet laba, zis lor nou latet. Ayo li loin!
- Me li zoli. … Ki to finn vinn fer isi?
- Mo pe gagn problem ar mo fler.
- Aaannn!
- Kot bann dimoun? Lavi inpe tris-tousel dan dezer.
- Lavi kapav tris-tousel parmi dimoun 'si.

Ti-Prins fixe li pandan enn bon bout letan:
- To enn zanimo drol. To mins kouma mo ti ledoi.
- Me mo pli pouisan ki ledoi enn leroi.

Ti-Prins fer enn ti sourir.
- Pouisan? To peyna lipie … to pa kapav voiyaze.
- Si mo'le mo kapav amenn toi pli loin ki enn navir kapav amenn toi.

Li ti nek tourn otour sevi Ti-Prins kouma enn brasle an-nor. Lerla li ti dir:
- Kan mo tous kikenn, li retoun later kot li ti sorti. Me toi to prop e to sorti dan enn zetoil …
Ti-Prins ti res trankil. Serpan la ti kontinie:
- Mo sagrin toi. Toi ki feb ek frazil lor Later, planet granit. Si enn zour to anvi retourn dan to planet, vinn get moi. … Mo pou ed toi …

- Mo'nn bien konpran toi. … Me kifer to toultan koz koze misterye?
- Mo fer mister vinn kler.

Sakenn ti tir so kote.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.