Ti-Prins: Sapit 18

 

Ti-Prins ti travers dezer e lor so sime li ti zoinn zis enn fler. Enn ti fler nanye ditou ar troi petal. Ti-Prins ti dir:
- Bonzour.
Fler la ti reponn:
- Bonzour.
Ar boukou polites Ti-Prins ti dimann li:
- Kot bann dimoun ete?

Fler la ti rapel ki enn foi li ti trouv enn karavann pase.
- Dimoun? Mo koir ena sis ou set. Bien lontan mo ti kroiz zot. Nepli kone kot zot ete. Divan sarye zot. Zot peyna rasinn. Enn problem sa.
Ti-Prins ti desid pou tir:
- Salam.
- Salam.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.