Ti-Prins: Sapit 19

 

Ti-Prins ti mont lor enn montagn bien-bien ot. Avan sa, montagn ki li ti kone ti so troi volkan ki ti ariv oter so zenou. E souvan li ti pe asiz lor volkan mor la koumadir lor enn stoul. " Lor latet sa montagn la mo sir mo pou trouv planet la net e anmemtan tou bann dimoun." Me ler li ariv lao li ti zis trouv bann zegoui ros bien fite pe mont ver lesiel. Li sey koze:
- Bonzour.


Eko ti sort depi partou:
- Bonzour. … Bonzour. … Bonzour.
- Ou ki ou?
- Ou ki ou? … Ou ki ou? … Ou ki ou?
- Nou vinn dos. Mo peyna personn …
- Peyna personn … peyna personn … peyna personn …

Ti-Prins ti trouv sa drol: " Li dan douk sa planet la! Soi li sek net, soi li point net, soi li sale net. So bann abitan zot katorz vintwit. Zot nek repet seki dir zot. Kot moi mo ti ena enn fler. Kouma mo paret li ti koz ar moi."

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.