Ti-Prins: Sapit 20

 

Apre ki Ti-Prins ti finn marse pandan lontan atraver dezer, laplenn ros ek lamer lanez, anfin li ti dekouver enn larout. Larout normalman amenn kot dimoun reste. Ti-Prins trouv enn zardin roz:
- Bonzour.
Bann roz ti reponn:
- Bonzour.
Ti-Prins ti get zot bien. Zot tou ti resanble so fler. Li trouv sa drol:
- Ki zot ete zot?
- Nou, nou bann roz.

Ti-Prins ti santi enn tristes may li. So fler ti dir li ki li ti inik dan liniver. La divan so lizie ti ena, dan mem zardin, mil fler parey. "Ayo, li pa pou kontan kone seki mo kone. Li pou touse for-for koumadir li pe mor pou pa perdi fas. Moi lor la mo pou bizin fer sanblan okip li serye-serye, tansion vremem li larg lekor, ale."

" Mo enn zokris. Mo ti koir mo enn jak parski mo fler ti inik, lergete li zis enn roz ordiner. Ki mo ena? Enn fler ki pa inik, troi volkan pa pli ot ki mo zenou, enn ladan finn kikfoi fini mor net. Mo enn bachara, pa enn prins."

Li ti zet so lekor lor lerb pou plore.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.