Ti-Prins: Sapit 21

 

Lerlamem enn renar ti vinn dan paraz. Li dir Ti-Prins:
- Bonzour.
Ti-Prins ti dir bonzour e li ti vir deryer anmemtan me li pa ti trouv personn. Enn lavoi ti dir:
- Mo la anba pie pom.
- Kisannla toi? … Ala to zoli la!
- Mo enn renar.
- Vinn zoue ar moi. Mo bien-bien sagrin.
- Inposib. Mo pa aprivoize.
- Ki vedir sa?
- To pa dimoun isi toi. Ki to'le?
- Mo pe rod zoinn dimoun. Ki vedir aprivoize?
- Bann dimoun zot ena fizi. Zot lasas. Problem. Zot elve poul. Samem zot zafer prefere. To pe rod poul?

Ti-Prins ti reponn non. Li ti azoute ki li ti pe rod kamoid.
- Ki vedir aprivoize?
Renar la reponn:
- Souvan dimoun bliye. Li vedir 'kre bann lien'.
- Kre bann lien?
- Get sa! Pou moi to zis enn ti garson parmi san mil ti garson. Mo pa bizin toi e toi'si to pa bizin moi. Pou toi mo zis enn renar parmi san mil renar. Me si to aprivoiz moi, mo pou bizin toi kouma to pou bizin moi. Pou moi pou ena enn sel kouma toi; pou toi pou ena enn sel kouma moi.
- Aaaah! Mo koumans gagn lizour. … Ena enn fler … mo koir li finn aprivoiz moi.
- Bien posib. Lor Later ki nou zoinn!
- Pa isi lor Later.

Renar la ti paret pa pe gagn konpran:
- Lor enn lot planet?
- Wi.
- Ena saser lor sa planet la?
- Non.
- Huuum! Interesan. Ena poul?
- Non.
- Domaz. Nanye pa parfe.

Renar la ti kontinie so zistoir:
- Mo lavi rann. Mo lasas poul; bann saser lasas moi. Tou bann poul resanble; tou bann dimoun resanble. Mo plin. Me si to aprivoiz moi to pou amenn soley dan mo lavi. Pou ena tapaz enn pa ki pou diferan ar lezot. Zis kan mo tann lezot pa ki mo pou al kasiet. To pa li kouma lamizik ki pou invit moi sorti dan mo trou. Aster get sa enn kou. To trouv sa bann karo dible la? Mo pa manz dipin. Pou moi dible li initil. Karo dible pa amenn okenn souvenir. Pa tris sa? Me to seve li kouler lor. Li pou mari siper si to aprivoiz moi. Dible kouler lor pou fer moi pans toi. E mo pou gagn bon ekout divan sante dan karo dible.

Renar la ti aret koze e pandan lontan li ti fixe Ti-Prins.
- Pa fer fos! Aprivoiz moi.
Ti-Prins ti dir li:
- Mo pa maynn me mo pa ena boukou letan. Ena boukou kamoid pou fer konesans e boukou nouvo kiksoz pou aprann.

Renar la pa ti kil parad:
- Si nou'le konn kiksoz nou bizin aprivoiz li. Dimoun pa gagn letan pou aprann nanye. Zot al laboutik zot nek aste. Boutikie li, li konn zis so profi, pa lamitie. Rezilta: dimoun pa ena kamoid. Si vremem to'le enn kamoid aprivoiz moi.
- Ki bizin fer?
- Bizin boukou pasians… Okoumansman to asiz inpe loin ar moi laba dan lerb. Mo pou yam toi dan koin lizie. Me pa dir nanye. Langaz gat tou. Sak zour to vinn inpe pli pre.

Lelandime Ti-Prins ti revini. Renar la ti dir li:
- To ti bizin revini mem ler. Si par egzanp to vinn kat-rer, depi troi-zer mo pou koumans eksite. Plis ler avanse, plis mo pou kontan. Ler kat-rer sone, mo pou tranble ar eksitasion ek emosion; mo pou dekouver poi lamitie ek lamour. Me si to vinn ninport ki ler, zame mo pou kone ki ler pou prepar mo leker. Bizin souiv sistem.
- Ki ete sistem?
- Sa osi dimoun bliye. Sistem li fer enn zour diferan ar enn lot; enn ler diferan ar enn lot. Bann saser, par egzanp, toule Zedi zot danse ar bann mamzel dan vilaz. Zedi enn zour extra. Mo al chake an liberte. Me si zot ti danse ninport ki zour, tou bann zour ti pou resanble. Kan mo ti pou gagn konze?

Finalmam Ti-Prins ti aprivoiz renar la. Ler zour depar arive:
- Mo sagrin! Mo pou plore.
- To antor net. Mo pa ti'le fer toi sagrin. Toi ki ti insiste pou ki mo aprivoiz toi. Ala rezilta!
- Pa drol.
- Me to pou plore.
- Pa drol.
- To perdi tou.
- Ditou! Rapel kouler dible. … Get sa! Al get bann roz e lerla to pou konpran kifer to roz li inik dan liniver. Ler to revini pou nou dir salam, mo pou donn toi enn sekre ankado.

Ti-Prins ti al get bann roz: " Zot pa resanble mo roz ditou. Zot nanye ditou parski personn pa finn aprivoiz zot, e zot pa finn aprivoiz personn. Zot kouma mo renar ti ete. Li ti zis enn renar ordiner parmi san mil. Parski li finn vinn mo kamoid, li zordi inik dan lemonn, dan liniver."

Bann roz ti bien malalez. Ti-Prins ti kontinie: " Zot zoli me kiserti. Personn pa pou donn lavi pou zot. Enn dimoun ki pa kone pou koir ki mo fler li zis enn ti fler kouma zot. Erer! Pran zis li tousel, li plis inportan ki zot tou met ansam parski moi mo'nn aroz li, mo'nn protez li anba enn bol transparan, mo'nn bar li ar enn paravan. Mo'nn touy seni lor li (eksepte de ou troi pou gagn papiyon). Plis inportan, mo'nn ekout li plingne, fer so vantar e mem parfoi boude. Li mo roz."

Pli tar li ti retourn kot renar:
- Salam.
Renar ti reponn:
- Salam. Ala mo sekre. Li bien sinp: kan leker gete, lerla nou trouv kler. Lizie pa trouv seki esansiel.

Ti-Prins ti repete pou li pa bliye: "lizie pa trouv seki esansiel."
- Se letan ki to finn donn to roz ki finn fer li vinn inportan.
Ti-Prins ti rerepete pou ki sa rant bien dan so latet: " se letan ki mo finn donn mo roz…"
- Bann zom finn bliye sa laverite la. Me toi pa bliye. Kan to aprivoiz kiksoz to responsab li ziska lamor. To responsab to roz.
Ankor enn foi Ti-Prins ti repet sa koze la pou ki li pa bliye:
- Mo responsab mo roz.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.