Ti-Prins: Sapit 22

 

Ti-Prins ti dir:
- Bonzour.
Operater saydinn ti reponn:
- Bonzour.
- Ki to pe fer?

Operater saydinn ti reponn:
- Mo ramas bann voiyazer par bach mil e enn kou mo avoy zot trin agos e enn kou adroit.

Enn trin expres ilimine, ar so tapav loraz fer kabinn saydinn tranble. Ti-Prins ti trouv sa drol:
- Zot bien prese. Ki zot ole?
- Sofer trin lamem pa kone.

Enn lot trin expres mem parey ti pas dan lot direksion. Ti-Prins ti rod kone:
- Ale, vini timama la?
- Pa mem trin sa. Enn lot.
- Bann pasaze finn sanz trin?
- Dimoun zame satisfe.

Enn troiziem expres ilimine pase atout vites.
- Troiziem pe souiv premie?
- Non! Zot pa kone ki zot pe fer. Ena pe dormi, ena pe baye. Zis bann zanfan, nene plake lor vit, get lavi pe deroule.

Ti-Prins ti dan so pla:
- Zis zanfan ki kone ki zot anvi. Zot donn enn poupe tou zot letan. Poupe la vinn inportan. Si to ras li zot plore.

Operater saydinn ti dir:
- Ala zot ena sans la!

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.