Ti-Prins: Sapit 23

 

Ti-Prins dir marsan la bonzour. Marsan la ti pe vann pilil dernie model kont lasoif. Si ou aval enn pilil par semenn, nepli neseser boir dilo ditou. Ti-Prins dimann li:
- Kifer to vann sa?
- Pou pa perdi letan. Bann gran-gran koko finn fer kalkil konplike. Sa pilil la permet nou ekonomiz sinkanntroi minit par semenn.
- Be ki dimoun fer ar sa sinkanntroi minit la?
- Seki zot anvi.

Ti-Prins ti pe dir limem: " Moi, si mo ti ena sinkanntroi minit, mo ti pou pran letan al boir dilo lasours."

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.