Ti-Prins: Sapit 24

 

Ti fini ariv witiem zour depi ki mo ti tom anpann dan dezer e ler mo ti pe ekout zistoir marsan pilil, mo ti aval dernie gout dilo ki mo ti ena. Mo ti get Ti-Prins pou dir li:
- Bien zoli to bann zistoir me moi, mo avion pa'nkor repare, e mo pa ena enn sel gout dilo. To kone kouma mo ti pou kontan kapav mars dousma pou al boir dilo lasours.
- Mo kamoid renar …
- Mo ti bonom, pa ler pou koz renar.
- Kifer?
- Nou pou mordesoif.

Koumadir mo lozik pa ti dir li nanye. Li ti dir moi:
- Li inportan ena kamoid mem si nou pre pou mor. Moi mo bien kontan ki mo ena enn kamoid renar.

Ler mo get Ti-Prins mo ti pe panse: " Li pa konpran danze divan nou. Li pa konn ni lasoif, ni lafin. Enn brin soley ase pou li."

Li ti get moi koumadir li ti pe lir seki ti ena dan mo latet.
- Mo'si mo soif. … Nou'al rod enn lasours.

Mo rekonet mo ti fatige. Kot pou gagn enn lasours damilie enn dezer imans. Me pa kone kifer nou ti koumans marse. Kan nou ti finn mars pandan plizier-zer san dir enn mo, labrim ti leve e bann zetoil ti pe koumans alime dan lesiel. Tousa pa ti paret reel. Mo ti pe gagn enn ti lafiev akoz mo ti soif. Bann parol Ti-Prins ti pe danse dan mo memoir.
- To'si to soif, non?

Li pa ti reponn mo kestion me li zis ti dir:
- Dilo bien bon pou leker.

Kifer li ti dir sa mo pa kone me mo ti kone ti meyer bos tayt. Pa ti lemoman pou poz li kestion.
Ler fatig chombo li, li ti asiz anba e mo ti al asiz kot li. Apre inpe letan li ti kas silans pou dir:
- Bann zetoil la zoli akoz enn fler ki personn pa trouve.

Mo ti zis sakouy mo latet pou dir wi e san koze mo ti fixe disab ki ti kouma enn zip plise dan lekleraz lalinn. Ti-Prins ti fer sa remark la:
- Dezer la 'si zoli.

Pa manti. Mo ti toultan kontan dezer. Kan ou asiz lor enn mel disab ou pa trouv nanye, ou pa tann nanye. Me ena kiksoz ki briye dan silans. Ti-Prins ti azout sa parol la:
- Seki fer bote dezer se ki kikpar li pe kasiet enn lasours.

Enn koutsek san atann tou ti vinn kler. Kan mo ti tipti, lakaz kot mo ti pe reste, dapre rimer, ti kasiet enn trezor. Personn pa ti trouv li. Kikfoi personn pa ti mem rod li. Me sa trezor la ti koumadir ekler nam lakaz la. Dan so profon, mo lakaz ti pe kasiet enn sekre. Waw!

Mo ti dir Ti-Prins:
- Mo dakor ar toi. Vre bote ki li pou enn lakaz, bann zetoil ousa enn dezer, li invizib.
- Mo kontan ki to dakor ar mo renar.

Kouma Ti-Prins ti pe koumans gagn somey, mo ti pran li godi pou kontinie larout. Mo lagorz ti sere. Mo ti santi ki mo ti pe sarye enn trezor frazil. Ar lalimier lalinn mo ti pe get so fron pal, so lizie ferme, so bann bouk seve ki ti pe tranble dan divan. Tousa mo ti pe panse, zot zis so plim. Vre zoizo la li ti invizib.

So lalev demi-ouver ti pe desinn enn ti sourir e ti fer moi panse: " Seki tous moi bien for ar sa ti garson la se so lamour pou enn fler; se vizion enn roz ki briye dan so nam kouma dife labouzi, mem kan li pe dormi." Sa ti fer moi pli konsian so frazilite. Bizin protez labouzi parski enn ti divan tingn li.

Mo ti kontinie marse dan lanouit e ler lizour ti koumans leve mo ti dekouver enn danpi.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.