Ti-Prins: Sapit 25

 

Pou Ti-Prins dimoun nek ti pe fons dan trin expres san kone ki zot anvi. Sote-pile, zot tourn anron.. Pli tar li ti azout sa:
- Pert-tan mo dir!

Bizar! Sa danpi ki nou ti trouve la pa ti parey kouma lezot dan dezer Sahara. Normalman li zis enn trou dan disab me sannlala ti resanble bann danpi dan vilaz. Me pa ti ena okenn vilaz dan leparaz. Koumadir mo ti dan enn rev. Mo ti dir Ti-Prins:
- Drol non! Tou dan lord: pouli, seo, lakord.

Ti-Prins ti riye, zoue ar lakord la ki ti fer pouli la roule. Lemesan pouli ti grinse kouma enn wezerkok ki ti'nn dormi pandan tro lontan.

Ti-Prins ti eksite.
- Tann li, nou finn kas so somey e aster li pe sante.
Mo pa ti'le li fatige.
- Non les mo fer. Li tro lour pou toi. 

Dousma-dousma mo ti ris seo la ziska rebor danpi la e mo poz li kare-kare lor rebor. Sante pouli la ti pe kontinie so refrin dan mo zorey e dan dilo ki ti pe kontinie tranble, mo ti trouv soley pe tranble. Ti-Prins ti dir moi:
- Mo soif sa dilo la. … Donn moi inpe.

Lerla mo ti konpran seki li ti pe rode. Mo ti lev seo la ziska so lalev. Li ti ferm so lie, boir. Dilo ti nisa kouma enn fet. Dilo la pa ti zis enn nouritir. Se lamars anba zetoil, sante pouli la, zefor mo lebra ki ti donn li nesans. Li ti bon pou leker kouma enn kado. Kan mo ti enn ti garson, koumsamem lalimier arbdenoel, lamizik lames minoui, sourir boner lor figir dimoun ki ti fer kado Noel vinn spesial.

Ti-Prins ti dir moi:
- Dimoun lor to planet kiltiv sink mil roz dan enn zardin e malgre sa zot pa trouv seki zot pe rode
- To ena rezon.
- Poutan seki zot pe rode kikfoi li dan enn roz ousa dan inpe dilo.
- Dakor.
- Anverite lizie li aveg. Bizin aprann gete ar nou leker.

Mo ti bien boir dilo. Mo ti pe respir bien. Boner sa gramatin la disab ti kouler dimiel. Sa ti pe plin mo leker ar douser. Me pourtan mo leker ti gro. Kifer? Ti-Prins lerla ti vinn asiz pre kot moi pou dir moi:
- Pa bliye to promes.
- Ki promes?
- Enn mizelier pou mo mouton. Mo bizin protez mo fler.

Mo ti tir dan mo pos detroi skech e kan Ti-Prins ti get zot li ti kas enn gran riye.:
- To baobab resanble lisou.
- To koir.

Dir ki mo ti koir ki mo ti enn terib. Lergete …!
- Get zorey to renar, zot kouma korn … zot tro long.
Li ti kontinie riye.
- To fer moi gagn latet mo ti bonom. Avan apart lelefan invizib ek vizib dan vant boa, mo pa ti konn nanye.

Li ti konsol moi:
- Pa traka. Zanfan konpran vit.
Ar detroi kout kreyon mo ti desinn enn mizelier. Sagrin ti pe touf moi ler mo ti donn li sa. Mo ti dimann li:
- Ki to plan? Dir moi!

Li pa ti reponn mo kestion me li ti koz enn lot koze:
- To kone ler mo ti tom lor later … dime so laniverser…
Nouvo silans. Lerla li ti dir moi:
- To kone! Mo ti tom bien pre isi.

Enn kou li ti vinn rouz. Pa kone kifer enn sagrin profon ti chom moi par lagorz. Mo zis ti poz li sa kestion la:
- Li pa ti enn kout floup ki sa gramatin ki mo ti zoinn toi, ena wit zour, to ti pe promne tousel mil mil distans ar sivilizasion? To ti pe retourn kot to ti ateri?

Ti-Prins so figir vinn pli rouz ankor. Inpe gos-gos li ti azoute:
- Kikfoi akoz … laniverser?
Ti-Prins ti revinn rouz. Zame li ti reponn kestion me vinn rouz kapav vedir 'wi'. Kikfoi! Mo ti zis dir li lerla:
- Mo gagn per to kone.

Li ti sanz koze:
- To bizin travay. To bizin al okip to masinn. Mo pou atann toi isi. Revini dime soir.

Mo lespri pa ti trankil. Mo ti pe pans renar la. Larm parfoi koule kan nou finn aprivoize…

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.