Ti-Prins: Sapit 26

 

Akote danpi la ti ena enn vie miray ros anrouinn. Ler mo ti ariv laba lelandime soir apre mo travay, Ti-Prins ti pe asiz lao, lipie balans-balanse. Li ti pe koz ar kikenn:
- To pa pe rapel bien. Pa net isi sa.

Enn lot lavoi ti pe reponn li:
- Mo dir toi, sa zour lamem sa me pa isi …

Mo ti kontinie mars ver miray la. Mo pa ti trouv ni tann personn. Pourtan Ti-Prins ti pe koz ar kikenn.
- … Peyna problem. Gete kot tras mo pa koumanse dan disab. Atann moi laba. Kont lor moi pou sesoir.

Mem mo ti apepre vin met ar miray la mo pa ti trouv nanye.
Apre enn ti peryod silans mo retann Ti-Prins koze:
- To ena bon venin? To sir to pa pou fer moi tro soufer?

Leker sere, mo aret marse me mo pa ti pe konpran nanye.
- Bon, aster fonn! Mo anvi desann.

Lerla ki mo ti get anba kot lipie miray. Mo ti gagn sok. Droit, zis anba Ti-Prins, ti ena enn sa bann serpan zonn ki ti pe lans so lekor ver lao, pare pou morde. Sa so morde touy brit. Mo ti koumans galoupe e anmemtan met lame dan mo pos pou tir mo revolver. Kouma serpan la ti tann mo tapaz, li ti koul dan disab kouma enn zedo ki ti pe aret koule. Lantman li ti pas ant bann ros dan enn ti tapaz metal.

Mo ti ariv zis atan pou mo gob mo ti prins dan mo lebra. Li ti pal kouma lanez.
- Ki pe ariv toi? To koz ar serpan aster?

Mo ti larg so foular kouler lor. Mo ti tranp so de tanp e ti donn li boir. Mo pa ti gagn kouraz poz li kestion. Li ti fixe moi ar boukou latansion e li ti ser mo likou for. Mo ti santi so ti leker bate kouma leker enn zoizo ki ti finn gagn kout bal e ki ti pe mor. Lerla li ti dir moi:
- Mo bien kontan ki to finn reysi repar to avion. To pou kapav retourn to lakaz.
- Kouma to kone?

Mo ti vini pou dir li ki mo ti finn reysi reparasion la. Komdabitid li pa ti finn reponn mo kestion me li ti azoute:
- Mo'si mo pe retourn mo lakaz … zordi …

Mo ti kone ki enn zafer extra ti pe arive. Mo ti ser li dan mo lebra kouma nou ser enn zanfan me mo ti santi ki li ti pe koule dan enn trou e ki mo pa ti pou kapav anpes sa.
So regar serye ti bien-bien loin.
- Mo ena to mouton. Ena kes pou ramas li. Ena osi so mizelier …

Li ti get moi ar enn sourir tris. Mo ti atann enn bon bout letan. Mo ti santi so lekor ti pe koumans sofe.
- Mo ti bout, to ti gagn per, pa vre?
Normal li ti gagn per me li ti riy enn ti riye:
- Mo pou gagn boukou pli per zordisoir.

Mo ti rekoumans santi enn labriz glase tingn mo konfians. Mo ti kone ki li ti pou bien dir viv san tann so riye. Sa pou moi ti kouma enn lasours, enn danpi dan dezer.
- Mo ti prins, mo reanvi tann to riye.
- Zordisoir pou fer enn an. Mo zetoil pou droit-droit lao landroi kot mo ti tonbe lane dernier.
- Mo ti prins dir moi ki tousa zistoir serpan, randevou, zetoil li zis enn rev.

Li pa ti reponn moi me li ti zis dir:
- Seki inportan li pa vizib.
- Wi, dakor.
- Li parey kouma mo fler. Si to kontan enn fler ki lor enn zetoil, asoir fer bon get lesiel. Tou bann zetoil anfler.
- Wi, dakor.
- Kouma dilo ki to ti donn moi pou boir, li ti kouma lamizik akoz pouli ek lakord … to rapel … li ti extra bon.
- Wi, dakor.
- Asoir to pou get zetoil dan lesiel. Kot moi li tro piti pou mo montre toi. Li plis meyer koumsa. Pou toi mo zetoil pou enn parmi lezot. Akoz sa to pou kontan get zot tou. Zot tou pou vinn to kamoid. Anplis mo pou donn toi enn kado.

Li ti kas enn ti riye.
- Se to riye ki mo bizin mo tibout bonom.
- Samem ki pou mo kado … kouma dilo to ti donn moi.
- Mo pa konpran.
- Sak dimoun get bann zetoil dan so prop manier. Pou enn voiyazer bann zetoil zot bann gid; pou enn lot dimoun zot bann ti lalimier. Pou enn siyantis zot enn problem. Pou mo biznesmenn zot vo lor. Me pou tou sa bann dimoun la bann zetoil zot silansie. Me toi to pou gagn zetoil ki personn lezot peyna …
- Kifer?
- Asoir ler to get bann zetoil, parski to kone ki mo abit lor enn ladan e ki toultan mo riye, pou toi koumadir tou bann zetoil zot pe riye. Wi, to tousel pou ena bann zetoil ki riye.

E li reriye.
- E kan to leker aret fermal (nou tou pas par sa) to pou kontan ki to ti fer mo konesans enn zour. Nou pou touzour de frenn. To pou anvi riy ar moi. E parfoi to pou ouver to lafnet, koumsa, pou enn ti plezir … E to bann lezot kamoid pou trouv drol ler zot get toi get lesiel riye. Lerla to pou dir zot: "Ayo! Toultan zetoil fer moi riye." Zot pou dir to latet pa bon. Anverite, mo pe fer toi enn ti mesanste.

E li reriye ankor.
- To kone, fer koumadir dan plas zetoil mo finn donn toi enn ta ti laklos ki konn riye.

Ankor riye. Apre enn kou li ti vinn serye:
- Zordisoir fale pa to vini.
- Non, mo pa pou kit toi.

Li ti pe paret trakase.
- Mo pe dir toi sa akoz serpan la. … Fale pa li mord toi'si. Bann serpan zot mesan; zot morde pou plezir morde.
- Non, mo pa pou kit toi.

Me enn zafer ti efas so traka.
- Enn sans serpan peyna venin pou mord de kou.

Sa soir la mo pa ti kone ler li ti pran sime ale. Li ti glise san tapaz. Ler mo ti reysi rezoinn li, li ti pe mars vit-vit. Li ti zis dir moi:
- Han, toi sa tonton?

Li ti trap mo lame. Li ti pe sagrin moi:
- To'nn mal fer. Pou nanye to pou soufer. To pou koir mo'nn mor me tousa fos.

Moi mo pa ti dir nanye.
- To konpran. Mo ena pou al bien loin. Mo pa pou kapav sarye sa lekor la. Li tro lour.

Moi mo pa ti dir nanye.
- Li parey kouma enn vie siko ki'nn zet dan koin. Vie siko, li pa tris sa …

Moi mo pa ti dir nanye.

Li ti pe koumans dekouraze. Me li ti kontinie fer zefor:

- To kone, pa mal sa. Moi'si mo pou get bann zetoil e dan mo latet zot tou pou bann danpi ar pouli rouye. Tou bann zetoil pou donn moi dilo pou boir. …

Moi mo pa ti dir nanye.
- Eh, extra sa. Toi to pou ena sink san milion ti laklos e moi mo pou ena sink san milion danpi. 

Li ti aret koze parski mo ti pe plore…
- Nou'nn arive. Les mo fer dernie pa tousel.

Li ti asiz anba parski li ti pe gagn per. Li ti dir ankor detroi mo:
- To kone … pou mo fler … moi ki responsab. Li telman frazil, li telman naif. … Li ena zis kat ti pikan pou defann li kont tou.

Moi'si mo ti asiz anba parski mo lipie nepli ti pe tini moi. Li dir moi so dernie mo:
- Bon … alayla!

Li ti ezit enn segonn, lerla li ti leve. Li ti fer enn pa. Moi koumadir mo ti paralize.

Enn zekler zonn eklat kot so sevi. Li dibout droit san bouze enn timama. Silans. … Li tonbe lantman kouma enn gran pie. Silans. … Disab gob li.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.