Ti-Prins: Sapit 27

 

Si-zan finn fini pase. Mo pa ti rakont sa zistoir la. Bann kamoid ki ti retrouv moi ti kontan ki mo ti ankor vivan. Mo ti tris, mo dir zot, parski mo ti fatige.

Kapav dir ki aster douler la moin for. Anfin, dizon! Mo kone ki li finn retourn dan so planet parski ler soley leve so lekor ti nepli la. Pa ti enn lekor lour. … Asoir mo kontan ekout bann zetoil. Zot sone kouma sink san milion ti laklos.

Me enn kou enn zafer extraordiner arive. Mo al rapel ki mo ti bliye met enn kordon ar mizelier la. Pa pou kapav atas li. Ki pe ariv so pov planet? Eski mouton la finn manz fler la? Parfoi mo dir non. Sirman Ti-Prins finn met bol transparan lor fler la. Mo sir li vey bien mouton la. Lerla mo leker kontan e mo ekout bann zetoil riye dousma.

Me parfoi mo panse: "Fasil bliye. Kikfoi li'nn bliye met bol la. Kikfoi mouton la trakil asoir finn sorti dan so kes." Lerla mo tann bann ti laklos plore.

Tousa bien misterye. Pou ou kouma moi (parski nou kontan nou ti prins) nanye nepli parey si koumadir kikpar, ninport ki kote, enn mouton ki nou pa kone, sipa wi sipa non, finn kapav manz enn roz…

Nek get lesiel e poz ou sa kestion la: mouton la finn manz fler la ousa non? Nek gete lerla kouma tou sanze…

E okenn gran dimoun pa pou konpran zame ki tousa bien-bien inportan.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.