Langaz Kreol, Langaz Maron

par Emmanuel Richon

Sa liv la detrir enn mit kumkwa preske to mo kreol desann depi Franse. Li kestyonn sa kalite etimolozi la. Lorizinn langaz kreol, li plito plizyer, li miltip.

Deryer laparans ki enn premye kudey donn nu, si nu get byen, ena lezot lasurs.

Sa texs la pe reabilit tu bann partisipan ki ti ena dan nesans langaz kreol.

Li replonz nu dan so konteks fondamantal, sedatir, lesklavaz. Li pe replas langaz kreol dan listwar. Li pe montre tu so kalite, tu so prodiktivite lengwistik ki byen byen gran.

Ou’le konn plis lor sa liv la ?

  • Lir enn rezime liv la.
  • Liv la net onnlainn. Ou kapav dawnlod li (972 Kb)
  • Pou avoy enn emeyl Emmanuel Richon, klik isi.
  • Si ou envi fer enn kamarad konn sa paz la, klik isi : avoy enn kamarad.
  • Si ou envi kone kip e arive lor sa sayt la, pran enn labonnman mansiel ar nou niouzleter.

 

 
     
Emmanuel Richon
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

> Paz introdiksion

---------------

lir

> Rezime liv la

---------------

Dawnlod

> Tex komple 'Langaz Kreol Langaz Maron' (972 Kb)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.