Le Morn

 

Leritaz  nu zanset
nu ule nu pa ule
tultan pu ena valer sa
pran nu ravann
si zordi sega zoli
se parski nu pann les li tonbe
parey kuma Le Morne
zordi tann dir li menase
somey gran dimunn
ki ti pe repoze laba
la rivyer disan pe fer turbiyon
dan mo lespri pe fer mwa rapel


Komye  ena  ti monte
lao Le Morne laba
prefere zete akoz kontan liberte
fode pa ki zame nu bliye
napa finn zete pu naryen
listwar ena valer
me li la pu fer reflesi


Twa desandan esklav
to bizin na pa onte
to bizin afirm to lidantite
pran kont to pase
napa les li pietine
kumsa mem to pu kone ki to ete
parey kuma Le Morne
sekinn ekrir pa refase
nu lapo ena soley
ki ti ne dan Lafrik laba
nu ti sot la mer
ti ena turbiyon
mo memwar vivan pe fer mwa rapel


Komye  ena  ti monte
lao Le Morne laba
prefere zete akoz kontan liberte
fode pa nu bliye
napa finn zete pu naryen
listwar  ena valer
me li la pu fer reflesi

 

 
     
Sedley Richard Assonne

> Contacter l'auteur par mail

 
Découvertes
 

> Page d'introduction

---------------

lire

> Le Morn (en créole mauricien)

> Un Jour de Morne Solitude

> Le Venin du Serpent Electrique

> Le Morne, Destination de l'Amitié

---------------

écouter

> Le Morn (RS Assonne)

> Le Morn - Acapella (RS Assonne)

> Le Morn - Extrait de la chanson Le Morn du Groupe Cassiya

> Un Jour de Morne Solitude (RS Assonne)

> Le Venin du Serpent Electrique (RS Assonne)

> Le Morne, Destination de l'Amitié (RS Assonne)

----------------

télécharger

> Le Morn

> Jour de Morne Solitude

> Le Venin du Serpent Electrique

> Le Morne, Destination de l'Amitié

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Concept, design et hébergement par iChoc Ltée
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.